Regulamin sklepu internetowego ŚwiatHodowcy.pl P.P.H.U. Sabina Modrzejewska

 

 

WSTĘP

 

Sklep internetowy jest prowadzony przez P.P.H.U. Sabina Modrzejewska w Kętach (32 – 650), przy ulicy Jana Kantego 11F, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Kęty NIP: 549 211 91 39, nr REGON: . Sklep internetowy prowadzony będzie pod adresem internetowym www.swiathodowcy.pl.

 

 

SŁOWNICZEK

 

Regulamin – jest to zapis zasad zakupów w sklepie internetowym.

Umowa kupna – sprzedaży – jest to umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Sklep internetowy – jest to sklep prowadzony przez firmę P.P.H.U. Sabina Modrzejewska za pośrednictwem Internetu.

Klient osoba która wypełnia formularz zamówienia, w celu zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

Dni robocze – są to wszystkie dni tygodnia.

Dostawca – jest to osoba, która dostarcza zamówiony produkt (Kurier, Poczta Polska).

Złożenie zamówienia – jest to wypełnienie przez klienta formularza zamówienia, oraz wysłania go za pośrednictwem Internetu do sklepu internetowego).

Przyjecie zamówienia – jest to odpowiedź sklepu internetowego, na przysłany formularz zamówienia, jest to też moment w którym dochodzi do zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

Czas realizacji zamówienia – jest to czas w jakim sklep internetowy zrealizuje zamówienie od momentu wpłacenia, kwoty zamówienia na konto sklepu internetowego, a w przypadku wybrania formy płatności za pobraniem, od momentu przyjęcia i potwierdzenia przez sklep internetowy zamówienia, do momentu, kiedy sklep internetowy wyśle zamówiony produkt za pośrednictwem dostawcy (nie wlicza się czasu w jakim dostawca, dostarczy produkt na adres zamówienia).

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU

 

 • Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną produktów za pośrednictwem sieci Internet,
 • Złożenie zamówienia oraz potwierdzenie zamówienia, stanowi zawarcie umowy kupna – sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r, nr 16, poz. 93), zwanym dalej „k.c.”,
 • Złożenie zamówienia przez klienta, jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez klienta,
 • Złożenie zamówienia przez klienta, jest poczytywane przez sklep internetowy, za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych klienta, wykorzystywanych przez sklep internetowy wyłącznie do celów zrealizowania zamówienia,
 • Klientem, może być wyłącznie osoba która ukończyła minimum 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, lub osoba która ukończyła 18 rok życia     i posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych  (zgodnie z art. 10 – 24 k.c.),
 • Przez złożenie zamówienia rozumie się, wypełnienie formularza zamówienia, w którym klient wybiera produkt który chce zamówić, a który to produkt w chwili wypełniania formularza zamówienia jest dostępny w ofercie sklepu internetowego,
 • Umowa kupna – sprzedaży, zostaje zawarta w momencie, gdy klient otrzyma od sklepu internetowego drogą e – mail, informację o przyjęciu zamówienia,
 • Klient jest zobowiązany w formularzu zamówienia, wypełnić obowiązkowo, takie pola jak: Imię i Nazwisko zamawiającego (klienta), adres dostawy, adres e- mailowy, formę płatności, sposób wysyłki, zamawiany produkt/produkty, rozmiar/rozmiary,
 • W potwierdzeniu zamówienia, klient otrzyma takie informacje jak: Imię i Nazwisko zamawiającego (klienta), adres gdzie zostanie wysłany produkt/produkty, formę płatności jaką ma zapłacić klient za zamawiany produkt, sposób wysyłki, oraz wartość zamówienia towarów wraz z kosztem wysyłki (kwota jaką należy wpłacić na konto sklepu internetowego).  Potwierdzenie zamówienia na wyraźne życzenie klienta może zostać dokonane przez sklep telefonicznie. W przypadku, gdy Klient w przeciągu 3 dni roboczych nie otrzyma od sklepu internetowego potwierdzenia zamówienia, klient powinien skontaktować się z sklepem w celu wyjaśnienia sprawy,
 • Będą realizowane tylko prawidłowo wypełnione formularze. Nieprawidłowo wypełnione formularze utrudniają lub całkowicie uniemożliwiają realizację zamówienia. Obowiązkowo podać należy adres e – mail, gdyż tylko wtedy sklep internetowy będzie mógł skontaktować się z klientem w celu wyjaśnienia ewentualnych błędów w formularzu zamówienia,
 • Płatność za zamówione produkty jest możliwa, przelewem lub „za pobraniem”,
 • Realizacja przyjętego zamówienia rozpocznie się z chwilą zaksięgowania na koncie sklepu internetowego wpłaty za zamówiony produkt, wraz z kosztem przesyłki, a w przypadku gdy klient wybrał opcje „za pobraniem”, w momencie potwierdzenia przez sklep przyjęcia zamówienia.

 

 

SZCZEGÓŁY REGULAMINU

 

 1. 1.     OFERTA I JEJ PRZYJĘCIE

      Produkty, które są prezentowane na stronie internetowej sklepu internetowego, nie są stanem magazynowym firmy. W przypadku, gdy klient zamówi produkt, którego sklep internetowy nie posiada na stanie magazynowym, sklep internetowy zobowiązuje się  w przeciągu 3 dni roboczych (liczonych od dnia następującego po dniu w którym sklep internetowy przyjął zamówienie), poinformować klienta o fakcie wyczerpania zapasów.

Wszystkie ceny oferowanych produktów są cenami brutto (w rozumieniu ustawy  o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą o VAT). Ceny są podawane w złotych  polskich (PLN).

Ceny nie zawierają kosztów wysyłki towaru.

Czas realizacji zamówienia, w przypadku opcji „za pobraniem” – 2 do 10 dni od dnia przyjęcia zamówienia, w przypadku płatności przelewem – 2 do 10 od dnia zaksięgowania wpłaty za produkt wraz z kosztami dostawy.

W przypadku, gdy klient wpłaci jakąkolwiek kwotę na konto sklepu internetowego, przed otrzymaniem potwierdzenia zamówienia, sklep internetowy zobowiązany jest zwrócić przelaną kwotę na konto klienta w przeciągu 3 dni roboczych, od daty poinformowania klienta przez sklep internetowy o niemożliwości wykonania zamówienia.

 

 

 1. 2.     KOSZTY PRZESYŁKI PRODUKTU

Koszty przesyłki zamówionego produktu, pokrywa w całości klient.

Sklep internetowy dostarcza zamówione produkty za pośrednictwem:

a) Kurier: (czas realizacji  około 3-5 dni)

-         paczka                                         

-         list                                               

 

b) Poczta Polska: (czas realizacji około 7-10 dni)

-         paczka

-         list

 

 

 1. 3.     ZAPŁATA ZA ZAMÓWIONY PRODUKT I DOSTAWĘ:

Sklep Internetowy, realizuje zamówienia, płatne przelewem na konto sklepu internetowego lub za pobraniem. 

Wpłata za zamówiony produkt, powinna zostać uiszczona na konto sklepu internetowego : 32-1240-4852-1111-0011-2992-0374

Wpłata powinna obejmować cenę podaną przy zamówionym produkcie, plus cena usługi dostawy (cena jaka ma zostać wpłacona za zakupiony produkt, klient otrzyma  w potwierdzeniu zamówienia).

W tytule przelewu klient powinien podać produkt za jaki uiszcza wpłatę.

 

 

 1. 4.     CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Sklep realizuje zamówienia od 2 do 10 dni licząc od daty, zaksięgowania na koncie sklepu internetowego  kwoty zamówienia, lub w przypadku opcji płatności za pobraniem, od daty  otrzymania potwierdzenia zamówienia przez sklep internetowy.

 

 

 1. 5.     ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient, który zawarł umowę kupna – sprzedaży z sklepem internetowym, może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od daty wydania przez sklep internetowy zamówionego produktu (data wydania produktu, jest to dzień w którym klient otrzymał przesyłkę od dostawcy). Klient może odstąpić od umowy, nie podając  przyczyn, do rozwiązania umowy wystarczy, aby klient wypełnił oświadczenie o odstąpieniu od umowy, i wysłał wypełnione oświadczenie drogą e – mail, lub za pośrednictwem poczty na adres sklepu internetowego w nieprzekraczalnym terminie 10 dni. Zwrot zamówionej rzeczy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż do 14 dni, od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

 

 1. 6.     REKLAMACJA

Zgłoszenie reklamacji z tytułu niezgodności przedmiotu sprzedaży z umową, powinno nastąpić na piśmie (drogą e – mail, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej). Klient w terminie 14 dni otrzyma decyzję o uznaniu, bądź nie uznaniu reklamacji.

Jeśli reklamacja zostanie uznana, klient otrzyma nowy towar, w przypadku, gdy zakupiony (i reklamowany) towar będzie wyczerpany, sklep internetowy zobowiązuje się zaoferować inny produkt (w podobnej cenie) lub zwrócić cały koszt jaki klient poniósł przy zakupie i reklamacji wadliwego towaru.

Sklep internetowy ponosi koszty transportu reklamowanego towaru.

W zakresie uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu klient powinien sporządzić w obecności dostawcy produktu protokół uszkodzeń.

 

 1. 7.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie:

a)      Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93),

b)      Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002r., Nr 141, poz. 1176),

c)      Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. z 2000r. , Nr 22, poz. 271),

d)      Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204)

e)      Ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926).

f)       Ustawa Prawo przewozowe (Dz. U. z 1984r. Nr 53, poz. 272).

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2011r

 

W przypadku sporów, sądem właściwym, jest sąd właściwy wg kodeksu postępowania cywilnego.

Dane osobowe, które klient podaje w formularzu zamówienia, są chronione  i nieudostępniane osobą trzecim, dane osobowe Klientów, sklep internetowy wykorzystuje wyłącznie do realizacji zamówienia. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności w przypadku błędnego podania danych osobowych klienta.

Każdy klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________

                                                                                                          (Miejscowość, Data)

_____________________________

(imię i nazwisko klienta)

 

_____________________________

(adres klienta)

 

 

 

P.P.H.U. Sabina Modrzejewska
ul. Jana Kantego 11f
323-650 Kęty

 

 

 

OŚWIADCZENIE

o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość

 

Niniejszym oświadczam, że na podstawie art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000r.     o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm), odstępuję _____________

___________________________________________________________________________

zawartej w dniu  _______________________________ z  P.P.H.U. Sabina Modrzejewska .

 

 

 

                                                                                                          ______________________

                                                                                                          /podpis Klienta/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię

 

 

Nazwisko

 

 

 

Adres 1: ulica wraz z numerem

 

 

Adres 2: miejscowość wraz z kodem pocztowym

 

Telefon kontaktowy

 

Adres e-mail (na ten adres wysyłane będzie potwierdzenie zgłoszenia reklamacji)

 

Login (albo nick użytkownika)

 

Nr transakcji/nr zamówienia

 

Data transakcji

 

Data otrzymania towaru

 

Przedmiot zamówienia

 

 

Przyczyna zwrotu

 

 

 

Opis dostrzeżonych niezgodności lub zastrzeżenia co do towaru

 

 

 

W przekonaniu użytkownika niezgodność towaru wynikła z następującej przyczyny

 

 

W ramach reklamacji domagam się: wymiany na inny produkt, zwrotu pieniędzy (prosimy wpisać wybraną opcję).

 

kwotę  zwrotu proszę przekazać na następujący rachunek bankowy (wypełnić w przypadku żądania zwrotu pieniędzy)

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i warunkami reklamacji

Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji handlowej ze sklepu internetowego

Data wypełnienia formularza

 

Podpis